NEWSLETTER
Slide background

PROVOZNÍ ŘÁD


S ohledem na bezpečnost zákazníků parku „Rosenau - Ztracené město“ (dále jen jako Park) prosíme, přečtěte si a postupujte podle těchto předpisů.

1.Děti se v oblasti Parku mohou pohybovat pouze pod dohledem rodičů nebo opatrovníků.
2. Děti a mládež v organizovaných skupinách se v oblasti Parku mohou pohybovat pouze pod dohledem učitelů nebo opatrovníků.
3. Zakoupená vstupenka opravňující ke vstupu a využívání atrakcí může být použita pouze v den nákupu a je nevratná. Je zakázáno převádět vstupenku na třetí osobu.
4. Je zakázáno vnášet do areálu Parku jakékoliv jídlo a pití.
5. Pracovníci parku nenesou odpovědnost za předměty ponechané v Parku.
6. V oblasti Parku je možné pobývat pouze v úředních hodinách.
7. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
8. Je zakázáno přinášet do Parku střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty (nože, řetězy, boxery, atd.)
9. V oblasti Parku je zakázáno jezdit na skateboardech a kolečkových bruslích jakéhokoli druhu.
10. Při využívání atrakcí Parku je zakázáno jíst a pít.
11. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou využívat atrakcí Parku pouze pod dohledem rodičů nebo opatrovníků.
12. Osoby pobývající v Parku nemohou svým jednáním ohrožovat život či zdraví své nebo jiných osob.
13. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek je zakázáno využívat atrakcí Parku.
14. Je zakázané znečišťovat terén Parku. Zachovejte čistotu a použité láhve vhazujte do kontejnerů na odpady.
15. Zákaz ničení zeleně (trávy, stromů a keřů) v oblasti Parku.
16. Ničení infrastruktury Parku je zakázáno pod hrozbou trestu.
17. V oblasti Parku je přísný zákaz kouření mimo vyznačené prostory.
18. Dodržujte předpisy o požární ochraně. Zvláště je zakázáno zakládání ohně.
19. Rodičům a zákonným zástupcům připomínáme, aby plnili své povinnosti dozoru. V rámci těchto povinností jsou rodiče a zákonní zástupci odpovědní za škody způsobené svěřenci, kteří mají méně než 18 let.
20. Vstup do Parku na vlastní nebezpečí.
21. Je třeba si uvědomit, že při používání atrakcí Parku, stejně jako při provozování jiných rekreačních sportů, může dojít k úrazu. Přijetím těchto pravidel dává návštěvník najevo, že si je vědom tohoto rizika.
22. Některé z atrakcí Parku mohou vážně ovlivnit stav návštěvníka a jsou označeny náležitými kontraindikacemi.
23. Atrakce Parku „Rotující domek“ zahrnuje labyrint a může tak způsobit poruchy rovnováhy. Návštěvníci vstupují na vlastní nebezpečí.
24. Atrakce Parku „Hornický výtah“ má 3 programy upravené podle věku a odolnosti návštěvníků proti pocitům charakteristickým pro jízdu výtahem. Návštěvník si vybírá program na vlastní nebezpečí.
25. K využívání atrakcí Parku může dojít pouze se souhlasem zaměstnance parku. Je zakázáno používat atrakcí a zařízení proti jejich zamýšlenému účelu.
26. Je nezbytné, aby návštěvníci dodržovali pokyny obsluhy před i během používání Parku. V případě úmyslného ignorování instrukcí použití všech atrakcí a pokynů obsluhy budete vyloučeni z účasti bez nároku na náhradu a vrácení poplatků za vstupenku.
27. Osoby nacházející se v oblasti Parku nemohou rušit pracovníky Parku.
28. V případě silného větru, špatné viditelnosti, bouře a dalších výjimečných klimatických jevů si s ohledem na bezpečnost hostů vyhrazujeme právo na dočasné znehybnění vybraných atrakcí nebo zařízení.
29. Je zakázáno používat atrakce neshodně s jejich určením a zejména je zakázáno šplhání, přílišné přibližování a opírání se o zařízení.
30. Majitel je oprávněn, bez povinnosti vyplacení náhrady škody, vykázat z oblasti Parku osoby, které nezaplatily vstupné nebo postupují v rozporu s pravidly. Kdo obtěžuje ostatní hosty, používá infrastrukturu a zařízení neshodně s určením a nepodřídí se doporučením personálu, může být vykázán z prostoru Parku. Nároky na vrácení třeba jen částečné ceny vstupenky budou zamítnuty.
31. Odpovědnost za škodu na zdraví, životě nebo majetku návštěvníků, která vyplývá z porušení a nedodržování ustanovení těchto předpisů, nesou návštěvníci.
32. Pravidla užívání koupaliště, bazénu, půjčovny vodních vybavení, loviště, lanového parku a kluziště stanoví samostatné řády.
33. Park nenese žádnou odpovědnost za nehody způsobené nedodržením těchto předpisů.
34. Nákup vstupenky znamená Váš souhlas s těmito předpisy.