SPRAWDŹ OPINIE


Zapraszamy do sprawdzenia opinii o naszych obiektach:
1) Portal eholiday
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
3) Zespół Szkół Gminy Izbicko
4) Portal Brzeg24
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałcicach
6) Portal TurGazeta
NASZE OBIEKTY
NEWSLETTER
Slide background

Regulamin Parku ROSENAU


Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Parku "Rosenau - Zaginione Miasto" - zwanego dalej Parkiem, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

1. Dzieci mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.
2. Dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych, mogą przebywać na terenie Parku tylko pod nadzorem nauczycieli bądź opiekunów.
3. Zakupiony bilet, uprawniający do wejścia i korzystania z atrakcji, można wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu, nie podlega on zwrotowi. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu osobom trzecim.
4. Zabrania się wnoszenia na teren Parku wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia.
5. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
6. Na terenie Parku przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
7. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.
8. Na teren Parku zabrania się wnoszenia broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów, itp.)
9. Na terenie Parku zabrania się jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach.
10. Podczas korzystania ze wszystkich atrakcji Parku zabrania się jedzenia i picia.
11. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z atrakcji Parku wyłącznie pod kontrolą rodziców, lub opiekunów.
12. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem, stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.
13. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się korzystania się z atrakcji Parku.
14. Zabrania się zaśmiecania terenu Parku. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.
15. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Parku.
16. Niszczenie infrastruktury Parku jest zakazane pod grośbą odpowiedzialności karnej.
17. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
18. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia.
19. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru. W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
20. Wejście na teren Parku następuje na własną odpowiedzialność.
21. Korzystając z atrakcji Parku należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
22. Niektóre z atrakcji na terenie Parku mogą silnie oddziaływać na odwiedzającego i są oznaczone odpowiednimi przeciwwskazaniami.
23. Atrakcja Parku "Wirujący Domek" oddziałuje na błędnik, mogąc powodować zaburzenia równowagi. Zwiedzający wchodzą do niej na własną odpowiedzialność.
24. Atrakcja parku "Winga Górnicza" posiada 3 programy dostosowane do wieku i odporności zwiedzających na silne donania charakterystyczne dla jazdy windą górniczą. Zwiedzający dobiera program na własną odpowiedzialność.
25. Korzystanie z atrakcji Parku może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody pracownika Parku. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
26. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z Parku. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania wszystkich atrakcji oraz wskazówek pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za bilet.
27. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
28. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
29. Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się, podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt.
30. Właściciel Parku jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenie odszkodowania, do wyproszenia ze swojego terenu osób, które nie uiściły opłaty za wstęp lub postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu parku. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za wstęp, zostaną oddalone.
31. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mniemaniu osób zwiedzających, wynikają z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nie przestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.
32. Zasady korzystania z kąpieliska wodnego, basenu, wypożyczalni sprzętu wodnego, łowiska, parku linowego, określają oddzielne regulaminy.
33. Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
34. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.